Sklabinské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti a lemuje západný okraj Veľkej Fatry medzi obcami Nolčovo a Sklabiňa. Na severe a na západe ho ohraničuje podcelok Turčianske nivy, na juhovýchode Veľká Fatra (podcelky Šípska Fatra a Lysec) a na juhozápade podcelok Mošovská pahorkatina.

Okresy: Martin.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v severnej časti územia v okolí rieky Váh v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: Výraznejšie zvlnené územie vytvára prechod medzi rovinatou riečnou nivou a horským pásmom Veľkej Fatry.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sklabinské podhorie sa ďalej nedelí.