Vysoký Tribeč

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Veľký Tribeč.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti severozápadne od Zlatých Moraviec. Na severe a severozápade ju ohraničuje časť Hornonitrianske predhorie, na východe podcelok Rázdiel (časť Skýcovská vrchovina), na juhu a juhozápade časť Zlatnianske predhorie.

Okresy: Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Tribeč (829,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vytvára oválny pás územia pretiahnutý v smere západ-východ.

Lesné porasty:

Vodstvo: Západné a severne úbočia patria do povodia rieky Nitra, južné patria do povodia rieky Žitava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.