Hornonitrianske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Veľký Tribeč.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti juhovýchodne od Topoľčian. Vytvára časť územia lemujúci podcelok Veľký Tribeč približne od obce Ješkova Ves na severe po obec Kovarce na západe. Na severe a západe ho ohraničuje Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Tribečské podhorie), na východe podcelok Rázdiel (časť Skýcovská vrchovina), na juhu časti Vysoký Tribeč a Zlatnianske predhorie.

Okresy: Partizánske, Topoľčany.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severné a západné úbočia patria do povodia rieky Nitra, kde smerujú všetky vodné toky z územia.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.