Osobitá

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Západné Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Dominuje jej rozsiahly masív najvyššieho vrchu. Od južne ležiacej časti Roháče ju oddeľuje Roháčska a Látaná dolina s Lúčnym sedlom (1.602,0m). Na západe a na severe ju ohraničuje Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a na východe štátna hranica s Poľskom.

Okresy: Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Osobitá (1.687,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Veľmi pestré geologické zloženie zastupujú najmä pestré vápencové sedimenty, pozostatky pôvodného tatranského príkrovu (vápence, slieňovce, ílovce, pieskovce, dolomity, lokálne bridlice). Miestami na povrch prenikajú aj vyvreniny (tzv. limburgit).

Reliéf: Krasový reliéf je bohatý na najrozličnejšie útvary ako žľaby, skalné rebrá alebo bralá.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.