Prašivá

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ďumbierske Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej polovici. Na severe ju ohraničujú časti Salatíny a Lúžňanská kotlina, na východe časť Ďumbier, na juhu Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), na juhozápade Starohorské vrchy (hranicou je Hiadeľské sedlo) a na západe Veľká Fatra (podcelok Zvolen). Hlavný hrebeň sa nachádza medzi Hiadeľským sedlom a sedlom Latiborskej hole.

Okresy: Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká Chochuľa (1.753,2m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.