Ciglianske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť Prievidzskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jej juhovýchodnej časti a oddeľuje Prievidzskú kotlinu a Handlovskú koltinu. Na severovýchode ju ohraničuje podcelok Handlovská kotlina, na juhovýchode a na juhu Vtáčnik (podcelok Vysoký Vtáčnik), na juhozápade podcelok Oslianska kotlina a na severozápade vlastný podcelok Prievidzská kotlina.

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.