Lopejská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Horehronského podolia.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti (od obce Podbrezová sa tiahne na západ) a tvorí najnižšiu časť. Kotlina je zo severu a z juhu obklopená horskými pásmami, východným i západným smerom pokračuje údolie rieky Hron. Na severe ju ohraničujú Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), na východe podcelky Bystrianske podhorie a Breznianska kotlina, na juhu Veporské vrchy (podcelok Čierťaž), na západe Zvolenská kotlina (podcelok Bystrické podolie) a na severozápade Starohorské vrchy.

Okresy: Banská Bystrica, Brezno.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: : Koryto rieky Hron pri obci Medzibrod na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 415m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Os územia tvorí rieky Hron.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Lopejská kotlina sa ďalej nedelí.