Kyjovská planina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vihorlat.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti. Na severe ju ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), na východe časť Vihorlatská hornatina, na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podvihorlatská pahorkatina) a na severozápade podcelok Humenské vrchy (časť Krivoštianka).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Kyjov (821,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.