Jasenovská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vihorlat.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Vihorlatská hornatina, na východe Beskydské predhorie (Podcelok Ublianska pahorkatina), na juhovýchode podcelok Popriečny a na juhozápade Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podvihorlatská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.