Krivoštianka

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Humenské vrchy.

Poloha: Tvorí ich juhozápadné rameno. Na severe ju ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), na severovýchode časť Sokol, na juhovýchode podcelok Vihorlat (časť Kyjovská planina) a na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelky Podvihorlatská pahorkatina, Laborecká niva a Pozdišovský chrbát).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Krivoštianka (549,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie pretiahnutého tvaru sa tiahne v smere severozápad-juhovýchod.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.