Reformovaná kresťanská cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev vznikla na základe reformácie Martina Luthera. Jej tvorcami boli Ulrich Zwingli a najmä Jean Kalvín. Ulrich Zwingli odmietol katolícko-luteránske stanovisko o premieňaní podstaty cirkvi, odmietol aj katolícke uctievanie obrazov, relikvií, prinášanie obetí a almužny. Reformoval a zjednodušil bohoslužobný rád, ktorý sa uňho zakladal na čítaní Svätého Písma. Jej vznik sa na Slovensku datuje do roku 1567, keď sa konala jej prvá synoda v Debrecíne. Táto synoda sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom, hlásajúcemu tzv. kalvinizmus. Kalvinizmus vznikol v 16.storočí švajčiarskou reformáciou. Rozšírená je prevažne v južných oblastiach Slovenska. Organizačne je rozdelená na 1 dištrikt s 9 seniorátmi. Senioráty tvoria cirkevné zbory. V reformovaných kostoloch sa nenachádzajú žiadne sochy ani obrazy.